รายละเอียดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย


" แยกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ "


Front Body All - ด้านหน้าทั้งตัว ( ไฟล์เดิมคือ F-mc6-001001A-570703-2138.html


Back Body All -  All ด้านหลังทั้งตัว ( ไฟล์เดิมคือ B-mc6-001001B-570703-2127.html )


Upper Arms - ต้นแขน  ( ไฟล์เดิมคือ U-mc6-001001A-570703-0454.html )

       Biceps - ไบเซบ ( ไฟล์เดิมคือ B-mc6-001001A-570703-0757.html )

               Inner Head Biceps - ไบเซบหัวใน ( Short Head Biceps )

               Outer Head Biceps - ไบเซบหัวนอก ( Long Head Beceps )

               Brachialis - บราชิเอลิส

       Triceps - ไทรเซบ ( ไฟล์เดิมคือ T-mc6-001001A-570703-1918.html )

               Inner Head Triceps - ไทรเซบหัวใน

               Middle Head Triceps - ไทรเซบหัวกลาง

               Outer Head Triceps - ไทรเซบหัวนอก


Forearms - แขนท่อนปลาย  ( ไฟล์เดิมคือ F-mc6-001001A-570703-1952.html )

       Flexors - เฟลกเซอร์

       Extensors - เอ็กเทนเซอร์ 


Chest All - กล้ามหน้าอก ( ไฟล์เดิมคือ C-mc6-001001A-570703-2134.html )

       Inner Chest - อกส่วนใน

       Outer Chest - อกส่วนนอก

       Upper Chest - อกส่วนบน

       Middle Chest - อกส่วนกลาง

       Lower Chest  - อกส่วนล่าง

       ฯลฯ ...


Back - กล้ามหลัง ( ไฟล์เดิมคือ B-mc6-001001A-570703-0739.html )

       กล้ามหลังส่วนบน

               กล้ามหลังส่วนบน ( เป็นแผ่นหลังทั้งหมดที่ไม่ใช่ กล้ามหลังส่วนล่าง )

               กล้ามหลังส่วนบน ( เป็นกล้ามหลัง ที่อยู่บริเวณด้านบนเท่านั้น )

       กล้ามหลังส่วนกลาง

               กล้ามหลังส่วนกลาง ( เป็นกล้ามหลัง ในแนวตั้ง )

               กล้ามหลังส่วนกลาง ( เป็นกล้ามหลัง ในแนวขวาง )

       กล้ามหลังส่วนล่าง

               กล้ามหลังส่วนล่าง ( แบบแยกส่วนระหว่างกล้าม Lat กับกล้ามหลังส่วนล่าง )

               กล้ามหลังส่วนล่าง ( ที่เป็นส่วนล่างของ Lat )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       กล้ามแลท - Lat

               กล้ามแลททั้งหมด - Lat ( ตามหลักกายวิภาค )

               กล้ามแลททั้งหมด - Lat ( ในความหมายของนักเพาะกาย  /  ของเก่าอยู่ที่  กล้ามแลททั้งหมด )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       กล้ามแลท - Lat ( ตามหลักกายวิภาค )

               กล้ามแลทส่วนบน

               กล้ามแลทส่วนล่าง ( ของเก่าอยู่ที่  กล้ามแลทส่วนล่าง )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       กล้ามแลท - Lat ( ในความหมายของนักเพาะกาย )

               กล้ามแลทส่วนนอก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       รอมบอด

       เซอราตัส


Neck - คอ


Trapezius All - หนอกคอทั้งหมด ( ไฟล์เดิมคือ T-mc6-001001A-570703-2156.html )

       Upper Trapezius - หนอกคอด้านบน ( ไฟล์เดิมคือ U-mc6-001001B-570703-2200.html )

       Middle Trapezius - หนอกคอส่วนกลาง

       Lower Trapezius - หนอกคอส่วนล่าง

       Inner Trapezius - หนอกคอส่วนใน

       ฯลฯ ...


หัวไหล่ - Delts  ( ไฟล์เดิมคือ D-mc6-001001A-570703-2040.html

       กล้ามหัวไหล่ด้านหน้า - Front Delt  

       กล้ามหัวไหล่ด้านข้าง - Side Delt 

       กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง - Rear Delt  

       ฯลฯ ...


Abdominal - กล้ามท้อง  ( ไฟล์เดิมคือ A-mc6-001001A-570703-2037.html )

       กล้ามหน้าท้องส่วนบน - Upper Abdominals  

       กล้ามหน้าท้องส่วนกลาง - Middle Abdominals 

       กล้ามหน้าท้องส่วนล่าง - Lower Abdominals 

       ฯลฯ ...

Oblique - เอว  ( ไฟล์เดิมคือ O-mc6-001001A-570703-0904.html )

       External Obliques - เอวด้านนอก 

       Internal Obliques - เอวด้านใน 


Upper Legs - ต้นขา  ( ไฟล์เดิมคือ U-mc6-001001B-570703-2048.html )

       Quadriceps - ต้นขาด้านหน้า  ( ไฟลล์เดิมคือ Q-mc6-001001A-570703-2052.html )

               Inner Head Quadriceps - ด้านหน้าหัวใน

               Middle Head Quadriceps - ด้านหน้าหัวกลาง

               Outer Head Quadriceps - ด้านหน้าหัวนอก

               Sartorius - ซาร์โตริอุส 

               Inner Thigh - ต้นขาด้านใน


       Hamstrings - ต้นขาด้านหลัง ( ไฟล์เดิมคือ H-mc6-001001A-570703-2055.html )

               Inner Head Hamstrings - ด้านหลังหัวใน 

               Middle Head Hamstrings - ด้านหลังหัวกลาง

               Outer Head Hamstrings - ด้านหลังหัวนอก


Calves - น่อง ( ไฟล์เดิมคือ C-mc6-001001A-570703-2100.html )

       Inner Head Calves - น่องหัวใน

       Outer Head Calves - น่องหัวนอก 

       Upper Calves - น่องส่วนบน

       Lower Calves  - น่องส่วนล่าง

       Tibialis Anterior - น่องส่วนหน้า

       Soleus - โซลีอุส 


Ass - ก้น

       Ass - กล้ามก้น  ( ไฟล์เดิมคือ A-mc6-001001A-571002-1354.html และ G-mc6-A-01-A-571002-1354.html )


Foot - เท้า ( ไฟล์เดิมคือ F-mc6-001001A-570703-2104.html )

       Balls OF Feet - เนินปลายเท้า 
Etc - อวัยวะอื่นๆ ที่เหลือ

       Intercostals - ช่องโพรงอก

       Pelvis - กระดูกเชิงกราน

       Rotator Cuff - เอ็นข้อไหล่

       Shoulder Blade - กระดูกสะบัก ( หรือ Scapulae )

       ฯลฯ ... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - แบบที่ 1 - - -  


  

- - - แบบที่ 1 - - -  
      

              

                      


  

      

             

                     

                             


* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * *