เทคนิคฝึก

"ดัชนี แยกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ" ( คลิ๊กได้นะครับ )       -

       - Ascending Sets

               * 1) Stable Rep Method

               * 2) Descending Rep Method


       - Bi - Sets

       - Burns Principle

       - Cheat

       - Compounding Exercise

       - Compound Training Reps ( หรือ Giant Sets )

       - Confuse ( เทคนิคเรื่องความสับสน

       - Continuous Tension

       - Decending Sets

               * 1) Classic Descending Sets

               * 2) Break Downs


       - Double - Split Training

       - Drop Sets ( Triple Drops )

       - Extended Set Training

       - Extreme Fascial Stretching

       - Flushing Method

       - Forced Negatives  

       - Forced Reps

       - FST - 7

       - Giant Sets

       - High Intensity ( แบบที่ 1 นิยม - มีตารางฝึกของดอเรียน เยทส์ Heavy Duty )

       - High Intensity ( แบบที่ 2 - เทียบตารางไวเดอร์ กับตารางของไมค์ เมนเซอร์ - บอกว่าเล่นกล้ามอก 1 ครั้ง แล้วพักไป 18 วันแล้วถึงมาเล่นกล้ามอกอีก - ใช้กับคำแนะนำเรื่อง เล่นซ้ำ ,เล่นถี่ )

       - High Volume

       - High intensity intervals ( HIIT )

       - I GO / You GO

       - Instinctive Principle

       - Intervals Training

       - Inverted Pyramid

       - Iso - Tension Training Principle

       - Loaded Stretching Exercise

       - Mind Muscle Conection

       - Mountain Dog Training

       - Multi - Exercise Sets

       - Muscle Spinning Routine 

       - Negative Training Principle

       - Negative Reps

       - Nubret - Pro - Rep Method

       - One - And - A - Half Method

       - Periodization

       - Positive And Negative Reps

       - Positive Reps

       - Power Rep Range Shock

       - Pre - Exhaust Reps

       - Priority Principle

       - Progressive Workload

       - Pyramid Sets

       - Quality Training

       - Rest - Pause

       - Same Weight Sets

       - Shawn Ray's Counting

       - Shocking Principle

       - Split System Training

       - Staggered Sets Principle

       - Staggered Set Training

       - Straight Set Reps

       - Strict Reps

       - Strip Sets ( The Stripping Method )

       - Supersets

               * Same Muscle Group Supersets ( ซูเปอร์เซท สำหรับกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน )

               * Opposite Muscle Group Supersets ( ซูเปอร์เซท สำหรับกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงข้ามกัน )

               * Supersets with picture ( ซูเปอ์เซทแบบมีภาพประกอบ )


       - Superspeed Reps

       - Tabata Interval Training

       - Time Under Tension ( TUT )

       - Tri - Setting ( หรือ Tri sets )

       - Up And Down The Rack ( Running the Rack )

       - 1 To 10 System

       - 21 s ( Platoon System )

       -

       -