Walking Lunges

       เวลาที่หนังสือต้นฉบับพูดว่า ให้บริหารด้วยท่า Walking Lunges โดยไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมนั้น  นั่นก็หมายความว่าเป็นการบริหารท่า Lunges แบบเดิน โดยจะใช้ดัมเบลล์ หรือบาร์เบลล์ก็ได้  เพราะถ้าหนังสือต้นฉบับต้องการเน้นว่าต้องใช้ดัมเบลล์ เขาก็จะบอกว่าให้บริหารท่า Walking Lunges with Dumbbells  เป็นต้น

       สรุปว่า เวลาที่หนังสือต้นฉบับพูดว่า ให้บริหารด้วยท่า Walking Lunges นั่นก็คือการบริหารท่าใดท่าหนึ่งในสองท่าข้างล่างนี้ครับบริหารด้วยดัมเบลล์
againfaster.com

 

 วิธีแจ้งวีดีโอลิงค์ขาด ( คลิ๊ก )

Santi - Walking Dumbbell Lunges
บริหารด้วยบาร์เบลล์
rdellatraining.com

 

 วิธีแจ้งวีดีโอลิงค์ขาด ( คลิ๊ก )

Walking 225 lbs Ronnie Coleman Lunges! Yeah Buddy!


* * * หมายเหตุ - ถ้าพูดถึงความนิยมแล้ว เมื่อพูดถึงท่า Walking Lunges มักจะหมายถึงการใช้ดัมเบลล์มากกว่าครับ  / ส่วนการใช้บาร์เบลล์นั้น บางทีก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะแยกออกไปต่างหาก เช่น Ronnie Coleman Lunges   - END -