Smith Machine Incline Presses


จะบริหารท่านี้ได้ จะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในรูปด้านซ้ายนี้ก่อนครับ ( Smith Machine )


จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2

ภาพจาก reps-id.com


- END -