Lou  Ferrigno
ลู  เฟอริกโน
 

(ลู   เฟอริกโน คือคนซ้ายสุด คนกลางคือโจ  ไวเดอร์ คนขวาสุดคือ อาโนลด์)

lou.jpg


รูปข้างล่างนี้ ถ่ายตอนลูอายุ 48 ปี ซึ่งห่างจากภาพแรก 25 ปี

lou2.jpg


 -  END -