รูปของ Albert  Beckles ถ่ายตอนแข่งขัน ขณะอายุ 60 ปี


 - END -