กล้ามหลังส่วนบน
(Upper Back)
 

กล้ามหลังส่วนบน
(Upper Back)

  การเบ่งกล้ามหลังส่วนบน เพื่อแสดงความหนา


 - END -