สายพานสำหรับเดินหรือวิ่งกับที่
(TREADMILL)
 


 


 -
END -