Standing Press Behind the Neck 


จังหวะที่ 1

 

จังหวะที่ 2 จังหวะที่ 3


จังหวะที่ 1 - ยกบาร์เบลล์มาวางไว้ที่หลังต้นคอ บริเวณหนอกคอ ระยะห่างของมือที่จับบาร์เบลล์เป็นไปตามภาพ หายใจเข้าลึกๆ


จังหวะที่ 2 -  เริ่มหายใจออก พร้อมกับเริ่มยกคานบาร์เบลล์ขึ้น


จังหวะที่ 3 - ดันคานบาร์เบลล์ขึ้นไปจนกระทั่งสุดแขน ( ตามภาพในจังหวะที่ 3 ) เมื่อถึงจังหวะนี้ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี


ค่อยๆลดคานบาร์เบลล์ลงมาสู่จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พอคานบาร์เบลล์แตะที่หนอกคอ ก็นับว่า "1" 


บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม  แล้วนับเรียงลำดับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ "8" ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป 


- END -