FRONT BARBELL RAISE
 

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


      หมายเหตุ - เราอาจสร้างความหลากหลายในการฝึก ด้วยการจับบาร์เบลล์ด้วยความกว้างต่างๆกัน ดังเช่นการจับแคบตามรูปข้างล่างนี้


 

- END -