กล้ามแขน
 

  1. Long Head
  2. Short Head
  3. Brachialis
  4. Lateral Head
  5. Long Head
  6. Olecranon Process
  7. Flexor Group
  8. Brachioradialis
  9. Flexor Carpi Radialis
10. Extensor Carpi Ulnaris
11. Extensor Digitorum
12. Extensor Carpi Ulnaris


 - END -