รายละเอียดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย 

" แยกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ "Front Body All - ด้านหน้าทั้งตัว ( ไฟลล์เดิมคือ F-mc6-001001A-570703-2138.html


Back Body All -  All ด้านหลังทั้งตัว ( ไฟลล์เดิมคือ B-mc6-001001B-570703-2127.html )


Upper Arms - ต้นแขน  ( ไฟลล์เดิมคือ U-mc6-001001A-570703-0454.html )

       Biceps - ไบเซบ ( ไฟลล์เดิมคือ B-mc6-001001A-570703-0757.html )

               Inner Head Biceps - ไบเซบหัวใน ( Short Head Biceps )

               Outer Head Biceps - ไบเซบหัวนอก ( Long Head Beceps )

               Brachialis - บราชิเอลิส

       Triceps - ไทรเซบ ( ไฟลล์เดิมคือ T-mc6-001001A-570703-1918.html )

               Inner Head Triceps - ไทรเซบหัวใน

               Middle Head Triceps - ไทรเซบหัวกลาง

               Outer Head Triceps - ไทรเซบหัวนอก


Forearms - แขนท่อนปลาย  ( ไฟลล์เดิมคือ F-mc6-001001A-570703-1952.html )

       Flexors - เฟลกเซอร์

       Extensors - เอ็กเทนเซอร์ 


Chest All - กล้ามหน้าอก ( ไฟลล์เดิมคือ C-mc6-001001A-570703-2134.html )

       Inner Chest - อกส่วนใน

       Outer Chest - อกส่วนนอก

       Upper Chest - อกส่วนบน

       Middle Chest - อกส่วนกลาง

       Lower Chest  - อกส่วนล่าง

       ฯลฯ ...


Back - กล้ามหลัง ( ไฟลล์เดิมคือ B-mc6-001001A-570703-0739.html )

       Upper Back - กล้ามหลังส่วนบน 

       Middle Back - กล้ามหลังส่วนกลาง

       Outer Back - กล้ามหลังส่วนนอก

       Lat All - กล้ามปีกทั้งหมด

       Upper Lat - กล้ามปีกส่วนบน

       Lower Lat - กล้ามปีกส่วนล่าง

       Serratus - เซอราตัส

       Lower Back - กล้ามหลังส่วนล่าง

       Rhomboids - รอมบอด


Neck - คอ


Trapezius All - หนอกคอทั้งหมด ( ไฟลล์เดิมคือ T-mc6-001001A-570703-2156.html )

       Upper Trapezius - หนอกคอด้านบน ( ไฟลล์เดิมคือ U-mc6-001001B-570703-2200.html )

       Middle Trapezius - หนอกคอส่วนกลาง

       Lower Trapezius - หนอกคอส่วนล่าง

       Inner Trapezius - หนอกคอส่วนใน

       ฯลฯ ...


หัวไหล่ - Delt  ( ไฟลล์เดิมคือ D-mc6-001001A-570703-2040.html

       กล้ามหัวไหล่ด้านหน้า - Front Delt  

       กล้ามหัวไหล่ด้านข้าง - Side Delt 

       กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง - Rear Delt  

       ฯลฯ ...


Abdominals - กล้ามท้อง  ( ไฟลล์เดิมคือ A-mc6-001001A-570703-2037.html )

       กล้ามหน้าท้องส่วนบน - Upper Abdominals  

       กล้ามหน้าท้องส่วนกลาง - Middle Abdominals 

       กล้ามหน้าท้องส่วนล่าง - Lower Abdominals 

       ฯลฯ ...

Obliques - เอว  ( ไฟลล์เดิมคือ O-mc6-001001A-570703-0904.html )

       External Obliques - เอวด้านนอก 

       Internal Obliques - เอวด้านใน 


Upper Legs - ต้นขา  ( ไฟลล์เดิมคือ U-mc6-001001B-570703-2048.html )

       Quadriceps - ต้นขาด้านหน้า  ( ไฟลล์เดิมคือ Q-mc6-001001A-570703-2052.html )

               Inner Head Quadriceps - ด้านหน้าหัวใน

               Middle Head Quadriceps - ด้านหน้าหัวกลาง

               Outer Head Quadriceps - ด้านหน้าหัวนอก

               Sartorius - ซาร์โตริอุส 

               Inner Thigh - ต้นขาด้านใน


       Hamstrings - ต้นขาด้านหลัง ( ไฟลล์เดิมคือ H-mc6-001001A-570703-2055.html )

               Inner Head Hamstrings - ด้านหลังหัวใน 

               Middle Head Hamstrings - ด้านหลังหัวกลาง

               Outer Head Hamstrings - ด้านหลังหัวนอก


Calves - น่อง ( ไฟลล์เดิมคือ C-mc6-001001A-570703-2100.html )

       Inner Head Calves - น่องหัวใน

       Outer Head Calves - น่องหัวนอก 

       Upper Calves - น่องส่วนบน

       Lower Calves  - น่องส่วนล่าง

       Tibialis Anterior - น่องส่วนหน้า

       Soleus - โซลีอุส 


Glutes - ก้น

       Glutes - กล้ามก้น  ( ไฟลล์เดิมคือ A-mc6-001001A-571002-1354.html )


Feet - เท้า ( ไฟลล์เดิมคือ F-mc6-001001A-570703-2104.html )

       Balls OF Feet - เนินปลายเท้า 
Etc - อวัยวะอื่นๆ

       Intercostals - ช่องโพรงอก

       Pelvis - กระดูกเชิงกราน

       Rotator Cuff - เอ็นข้อไหล่

       Shoulder Blade - กระดูกสะบัก ( หรือ Scapulae )

       ฯลฯ ...