อธิบายคำศัพท์ต่างๆ


แยกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ01 - ระบบการฝึก


02 - กายวิภาค


03 - การบริหารเป็นท่า


04 - ปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย 


05 - อุปกรณ์และการใช้ 


06 - โภชนาการ 


07 - การประกวด


08 - เบ็ดเตล็ด