การขึ้นเวทีประกวด

 
       ในหัวข้อนี้ ผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นประกวดของนักเพาะกายโดยตรงนะครับ

การลงสีแทนก่อนขึ้นเวที