เวทีประกวด

 
       ในหัวข้อนี้ ผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นประกวดของนักเพาะกายโดยตรงนะครับ 


       - เตรียมตัวประกวด

       - การลงสีแทนก่อนขึ้นเวที

       - ลูกเล่นของฟิล ฮีท

       -

       -